Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) публикува Насоки за кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общинските администрации. По нея ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

Процедурата е по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Общинските администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 80 000 лв.

Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 500 000 лв. Предвиден е деветмесечен срок за изпълнение на одобрените проекти. Срокът за кандидатстване е 10.04.2013 г., 17.30 ч.