Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България, финансирана от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., обявява началото на първия конкурс за набиране на проектни предложения.

В рамките на програмата ще бъдат подкрепяни проекти в четири тематични области:

  • Демокрация, права на човека и добро управление
  • Социално включване и овластяване на уязвими групи
  • Устойчиво развитие и опазване на околната среда
  • Изграждане на капацитет на НПО.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 1 април 2013 г.