Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.

Допустими дейности за финансиране:  въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на девет месеца.

Общата стойност на процедурата е 2,5 млн. лв. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 80 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 10.04.2013 г. (сряда), 17.30 часа.