Процедурата е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Тя е естествено продължение на процедури с бюджетни линии BG051PO002/12/2.2-07 и BG051PO002/12/2.2-08, стартирали през м. септември 2012 г. Поради регистрирания висок интерес от страна на кандидатите, Управляващият орган продължава усилията от предходната година за

Допустими дейности за финансиране: повишаване на квалификацията на служителите от централната, областната и общинската администрация чрез обучения в страната. Финансирането по ОПАК ще осигури възможност много по-голям брой служители от всички нива на администрацията да бъдат обучени съобразно техните компетенции и специфични нужди. Проектите трябва да бъдат реализирани в рамките на девет месеца.

Общата стойност на процедурата е 7 млн. лв. Предвидената минимална стойност на проектите е 20 000 лв., а максималният праг е 90 000 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.05.2013 г. (сряда), 17.30 часа.