С решение от 29.03.2013 г. Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” обявиха приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). След допълнителни анализи ще се определят конкретните бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности. Дадените по-долу индикативни срокове за прием са съгласно публикувания индикативен график по ПРСР.

Частни мерки:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ **: 20 май – 14 юни 2013 г.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ *: 01 юли – 26 юли 2013 г.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“***: 06 май – 31 май 2013 г.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“***: 06 май – 31 май 2013 г.

Публични мерки:

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“: 08 юли – 02 август 2013 г.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ *: 08 юли – 02 август 2013 г.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ *: 08 юли – 02 август 2013 г.

………….
*Предложените периоди на прием на заявления по мерки  123, 321 и 322 са съобразени с направените предложения за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки с IX-то изменение на ПРСР.

** По мярка 121 допустимите инвестиции, за които кандидатите ще могат да подават заявления за подпомагане в периода на прием, ще бъдат обявени допълнително след дискусии относно остатъчните средства по мярката и тяхното разпределение по подбюджети.

*** По мерките 311 и 312 в периода на прием кандидадтите ще могат да подават заявления за подпомагане за всички допустими инвестиции съгласно наредбите по двете мерки с изключение на производство и продажба на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.