Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Според становището на Европейската комисия България е най-слабо развита страна-членка на Общността (БВП на човек от населението – 45 % от средното за ЕС). Страната ни е с една от най-ниските роизводителност на труда, с висока енергийна и ресурсна интензивност на производството и малък обем инвестиции за осигуряване на подкрепящ капитал (seed capital). Като забележка от комисията посочват недостатъчна подкрепа за стартиращи предприятия и иновативни компании, ниските разходи за изследвания и иновации, нисък дял на персонала в предприятията занимаващ се с развойна дейност, както и ниско качество на системата за подкрепа на иновациите.

Потенциален фокус на оперативната програма е стратегически подход за интелигентна специализация и към секторите генериращи растеж, експортно ориентирани сектори, напр. металопроизводство (17%), облекло (8%), машини и оборудване (6%), ИТ техника и комуникации (5%), сектори добавящи по-висока стойност на производството, напр. преработвателна промишленост – за да се намали експортния дял на материалите (44%) и ниско-технологичните производства (37%). Като приоритетни за следващия програмен период са посочени стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база и управленска гъвкавост на ниво програмен приоритет (между грантови схеми и финансов инженеринг).

От Управляващият орган на програмата посочват като индикативни приоритетни области:
1.Технологично развитие и иновации
2.Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията
3.Зелена и енергийно-ефективна икономика
4.Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката

Кои са приоритетите по програмата?

Приоритет 1: Технологично развитие и иновации

1.1. Иновативен капацитет и инфраструктура
– подкрепа за: иновативни стартиращи предприятия; разработване на иновативни продукти, услуги и бизнес модели; инвестиции в компаниите за развойна дейност; социални иновации; услуги ориентирани към търсенето за разработване на иновации (ваучери)
– Партньорства между бизнеса и университетите, развитие на мрежи, иновативни платформи, международно бизнес сътрудничество и инициативи за изследвания и иновации
– Инфраструктура за иновации и изследвания (съвместни научни центрове, високотехнологични инкубатори, технологични паркове и др.)

1.2. Финансов инструмент за иновативен капацитет
– Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал

Приоритет 2: Конкурентоспособност и продуктивност на предприятията

2.1. Развитие на бизнеса и предприятията
– Подкрепа за стартиращи предприятия с потенциал за развитие
– Технологична модернизация на предприятията
– Насърчаване и развитие на клъстерите
– Насърчаване на културни и творчески индустрии

2.2. Финансов инструмент за бизнес развитие
– Заеми, гаранционни фондове, дялови инвестиции, подкрепящ (seed) капитал, рисков капитал

Приоритет 3: Зелена и енергийно-ефективна икономика

3.1. Ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност в предприятията
– Въвеждане на ВЕИ технологии в предприятията
– Енергийна ефективност в производствени сгради, производствени процеси и услуги (мерки за намаляване използването на енергия, въвеждане на зелени технологии, услуги и еко-иновации)

3.2. Ефективност в производството и преноса на енергия
– Подобряване ефективността на устойчиви отоплителни мрежи и инсталации
– Развитие на “умни мрежи”

3.3. Финансов инструмент за енергийна ефективност
– Заеми, гаранционни фондове, др.

Приоритет 4: Системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката, създаване и развитие на силни и устойчиви системи за подкрепа, административен капацитет и експертиза в нови/съществуващи агенции/организации, които да предоставят и популяризират:

4.1. Услуги за подкрепа на бизнеса и бизнес-средата (ИАНМСП, БАИ, др. агенции)
– Консултантски услуги и подготовка за стартиращи предприятия
– Програми за интернационализация и достъп до нови пазари
– Услуги за клъстериране, развитие на мрежи, технологичен трансфер, развитие на иновативния капацитет
– Национално и международно популяризиране и маркетинг за индустриални инвестиции, реклама и маркетинг на инвестиционни локации
– Развитие на системи за стандартизация, патентоване, управление на интелектуалната собственост, др.

4.2. Енергийна ефективност и ВЕИ (АУЕР)
– Услуги и мерки за популяризиране на енергийната ефективност и ВЕИ

4.3. Популяризиране и маркетинг на туризма (МИЕТ)
– Туристически информационни услуги, популяризиране и маркетинг на туризма (събития, инициативи, кампании)