Приемът на проекти на млади фермери и полупазарни стопанства се отлага за неопределено време. В актуализирания индикативен график за прием на заявления по марка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ е предвидено да се кандидатства в периода от 2 до 20 септември. По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ е заложен двумесечен период за подаване на заявления от 2 септември до 1 ноември 2013 г.

Към момента няма издадени заповеди от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, а от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните поясниха, че експертите от Управляващия орган на ПРСР, Дирекция „Развитие на селските райони“ изготвят анализ на състоянието на бюджетите по двете мерки, за да се определи свободния ресурс, който може да бъде договорен, както и направленията за инвестиции.

Съгласно решение на Министерски съвет от 8 март тази година, се дава съгласие за наддоговаряне на бюджети по мерки от ПРСР. Максималният размер на бюджета за приема не може да надвишава: 48 895 000 лв, представляващи 19% от размера на договорената финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР.

По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” бюджетът, определен за наддоговаряне не може да надвишава 5 280 660 лв., представляващи 5% от размера на договорената финансова помощ, е посочено в решението на Министерски съвет.