Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) обявява днес нова процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с определен срок за кандидатстване. По процедурата могат да кандидатстват областните и централни администрации. Общият размер на отпуснатите средства по линия на ОПАК е 2 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделните проекти е 20 000 лв., а максималният размер е 90 000 лв.
Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната и областните администрации чрез целенасочени обучения.
Допустими за финансиране дейности са: обучения, които са включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА), с изключение на обученията за служебно развитие; компютърни и чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от ИПА; обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА (например, работа със специфични групи граждани, обучения по ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство и др.); специализирани обучения, които са пряко обвързани със специфичната дейност, която изпълняват служителите на съответната администрация; дейности за информация и публичност.
Срокът за изпълнение на проектите е 9 месеца, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.11.2013 г. (понеделник), 17.30 часа.