Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване.

Допустими за финансиране са разходи за:
* придобиване на дълготрайни материални активи:

– Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу.

* придобиване на дълготрайни нематериални активи:

– Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,  права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или не патентовани технически познания и др.

* консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата схема – не повече от 10 000 лева.

Безвъзмездно финансиране

• за микро и малки предприятия – 70%

•  за средни предприятия – 60%

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.