Сертифицираните разходи по седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“, финансирани със средства от ЕС, за периода 1 януари 2007 – 31 март 2013 година възлизат на 33%. Към 31 май 2013 г. процентът е 37 на сто, за да достигне към 25 юли 2014 година – 56% от общия бюджет на програмите /или ръст от 19 процента само за 14 месеца/. Това показват данни на  Информационната система за управление и наблюдение на финансовите инструменти на Европейския съюз за България, предоставени от Министерски съвет във връзка с големия обществен интерес.

 

Според прогнозите на Управляващите органи до края на 2014 г. размерът на сертифицираните разходи, при добро управление на системите на европейските фондове, трябва да достигне 73%. Към 25 юли 2014 г., средствата, които следва да бъдат сертифицирани до 31 декември 2014 г., за да бъде изпълнено правилото N+2/N+3 са в размер общо на 1 378 273 471 евро. Управляващите органи са разработили планове по минимизиране на риска от автоматичното освобождаване на средства по правилото N+2/N+3,чието изпълнение в следващите месеци трябва да продължи и при необходимост да се актуализират.

 

Данните на Дирекция „Национален фонд“ при Министерството на финансите по изпълнение на програмите за първото полугодие на 2014 г. сочат известно забавяне при изпълнението на Оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“, много добро изпълнение при Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и добро изпълнение при Оперативните програми „Регионално развитие“, „Транспорт“, „Конкурентноспобност“.

 

През последните 14 месеца е постигнат и значителен ръст при реално изплатените средства към бенефициентите, посочват от Министерски съвет.

 

Разплатени средства (в лева) към бенефициентите за периода юни 2013 г. – юли 2014 г. по 7-те Оперативни програми, съфинансирани по Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз за Програмния период 2007– 2013 г.:

 

ОП „Транспорт“ – 623 988 190,37-16.0%

 

ОП „Околна среда“- 1 046 753 644,65- 29.7%

 

ОП „Регионално развитие“ -804 808 891,59 – 25.6%

 

ОП „Конкурентоспособност“- 526 795 806,31 – 23.2%

 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 780 178 443,53 – 32.9%

 

ОП „Административен капацитет“ – 74 558 832,32 – 21.1%

 

ОП „Техническа помощ“ – 25 871 584,86 – 23.3%

 

От Министерски съвет очакват плащанията по ОП „Околна среда“ да бъдат възстановени през месец август. В случай че прогнозите бъдат изпълнени, то към края на 2014 г. финансовото изпълнение на програмата би могло да достигне следните стойности:

 

• общо плащания  – 2,721 млрд.лв. (77,24% от бюджета)

 

• общо верификация – 1,951 млрд.лв. (55,38% от бюджета)

 

• общо сертификация – 1,883 млрд.лв. (53,48% от бюджета)

 

В началото на мандата на правителството процентът на сертифицирани разходи по ОП „Околна среда“ бе под десет на сто.

 

След извършените корекции по изпълнение и контрол на програмата, от страна на българските власти и проведени консултации с европейските партньори, очаквания са, че  плащанията по Оперативна програма „Регионално развитие“ в частта „Градско развитие“ и „Регионален туризъм“, следва да се възстановят през септември месец 2014 г.

 

България е сред 18-те страни-членки на Европейския съюз, които са във финалната фаза на одобрение на Споразумение за партньорство за програмния период 2014-2020 г. Отчитайки хода на процедурата в службите на Европейската комисия, би следвало  Споразумението за партньорство с България, чиято финална версия бе приета от правителството преди месец, да бъде одобрено в периода 4-8 август 2014 г.

 

Споразумението за партньорство е основополагащият документ, който ще даде възможност за инвестирането на над 15 млрд.евро в българската икономика.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.