Важно за бенефициентите по ОП „Административен капацитет“ и ОП „Техническа помощ“

Съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните проекти, е 31.12.2015 г. Всички разходи, платени след тази дата във връзка с изпълнението на проектите, са недопустими за верифициране по програмите и ще останат за сметка на бенефициентите. Във връзка с приключване на програмния период 2007–2013 г., своевременното верифициране […]