Стартира процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата […]

Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове. Настоящия документ съдържа ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта му е да насърчава изпълнението на оперативните програми и добрите практики. Ръководството […]