ПРОЕКТИ

Започна вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

От 26 октомври започна вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Кандидатите могат да подават заявления до 7 декември 2016 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на извършване […]

Стартира процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата […]

Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове. Настоящия документ съдържа ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта му е да насърчава изпълнението на оперативните програми и добрите практики. Ръководството […]

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Днес, 12.12.2015 г.,  на основание чл.13, ал.4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на […]

Важно за бенефициентите по ОП „Административен капацитет“ и ОП „Техническа помощ“

Съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 срокът за допустимост на разходите, платени по изпълняваните проекти, е 31.12.2015 г. Всички разходи, платени след тази дата във връзка с изпълнението на проектите, са недопустими за верифициране по програмите и ще останат за сметка на бенефициентите. Във връзка с приключване на програмния период 2007–2013 г., своевременното верифициране […]

Одобрена е Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Индикативна годишна работна програма за 2016 година.   IGRP_2016_final_October