БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ВЪНШНИ ДОНОРИ:

Изготвяне на технически доклади за изпълнение на дейностите по проекта.

Изготвяне на финансови отчети за извършените разходи по проекта.

Изготвяне на междинни и финални доклади за изпълнението на проекта.

Подготовка на документацията за провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, ПМС № 160 / 01.07.2016 г. и PRAG за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите.