Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

От 3000 до 10000 ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО за микро и малки предприятия – за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Общ размер на осигурената от държавата помощ до настоящия момент: 193 млн. лева

Подадени до настоящия момент заявления: 24 400

Заявена до настоящия момент помощ: 200 млн. лева

Министерство на икономиката има намерение да увеличи бюджета с нови над 40 млн. лева, които ще бъдат изчерпани от заявките в рамките на следващите 2-3 дни…

 

1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;

– регистрирани преди 01.07.2019 г.;

– регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.

 

2. Изисквания към кандидатите:

– Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;

– Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

 

3. Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

– за суровини, материали и консумативи;

– за външни услуги (вкл. режийни разходи – ток, вода и т.н.);

– за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40)

 

4. Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

 

За безплатни консултации и необходими документи за кандидатстване:

телефон: (088) 690 11 12

e-mail: d.delchev@bfgroup.eu