Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

ЮРИДИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ПРЕДЛАГА ЦЯЛОСТНО ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШИЯ БИЗНЕС И РЕШЕНИЯ СПОРЕД ВАШИТЕ СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ В ОБЛАСТТА НА:

Търговско право – търговски сделки и тяхното третиране; правна уредба на търговците: регистриране, пререгистриране и промени в юридическите лица (ООД, ЕООД, АД и т.н.); казуси и решения по търговската несъстоятелност; търговски договори; търговски спорове; съдебни процедури;

Данъчно право – обжалване по съдебен ред на данъчни ревизионни актове, наказателни постановления и други наказания налагани от държавните органи в областта на счетоводството и данъците;

Вещно право – право на собственост; право на ползване; право на надстрояване и пристрояване; сервитутни права;

Трудово право – трудово-правни спорове; съдебни и извънсъдебни процедури;

Международно право – данъчни, търговски и трудови консултации при международни сделки и с международни контрагенти.

 

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ПРЕДЛАГА ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ: 

 

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

– Месечно счетоводно отчитане и месечно приключване.

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

– Изготвяне на годишни финансови отчети и данъчни декларации;

– Годишно счетоводно приключване.

 

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И ДРУГИ УСЛУГИ:

– Изготвяне на бюджети, бизнес планове и прогнози;

– Изготвяне на отчети към компанията-майка – на български и/или английски и/или гръцки и/или турски и/или руски.

 

ПЪЛЕН НАБОР ОТ ОДИТОРСКИ УСЛУГИ В ПАРТНЬОРСТВО С ЛИЦЕНЗИРАНИ ОДИТОРИ С БОГАТ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ:

– Независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети;

– Одит на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

 

 

ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: 

 

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ:

– Управление на човешките ресурси – трудови договори, заплати, осигуровки и др.;

– Безопасност на труда – взаимодействие със служби по трудова медицина и други органи, отнасящи се до специфични изисквания на трудовото законодателство.­

 

 

ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ: 

– Консултации в областта на данъчното законодателство;

– Данъчна защита при проверки и ревизии;

– Данъчно представителство;

– Данъчен одит – проверка на стопанските операции и правилността на тяхното данъчно третиране;

– Семинари и обучения по актуални промени в данъчното законодателство.

 

 

ШИРОК КРЪГ ОТ КОНКРЕТНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА КРЕДИТИРАНЕТО И ЗАСТРАХОВАНЕТО: 

­Ние сме партньори на водещи банкови и небанкови финансови институции и застрахователни компании като такива предлагаме на нашите клиенти консултации при избора на банкови и застрахователни продукти:

– Ипотечни кредити за физически и юридически лица;

– Инвестиционни кредити за юридически лица;

– Овърдрафт и кредитни линии;

– Оперативен и финансов лизинг на имущество;

– Всички видове застраховки.