texture
texture
texture

Ръководството на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА, в лицето на Управителя, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в компанията.

Ръководството на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА поема ангажимента да осигури всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и политика.

Ръководството на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА гарантира, че изложената по-горе политика е известна на всички служители, че те разбират нейния смисъл и значение и се стремят да изпълняват произтичащите от това конкретни задачи.

Политиката на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА е да разшири пазарните си позиции, удовлетворявайки максимално изискванията на своите клиенти чрез предлагане на висококачествени и надеждни услуги и стремеж към непрекъснато техническо и интелектуално развитие, съобразно динамично променящите се изисквания и технологии в тази област.

Ръководството на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА съзнава, че просперитета на компанията, нейната стабилност и дори съществуването й зависят от нейните клиенти. Затова поставя в центъра на вниманието клиента. Всеки служител на фирмата се стреми да удовлетвори изискванията и очакванията на нашите клиенти. Служителите са отговорни за качеството на предлаганите продукти и услуги и се стремят към недопускане на несъответствия с изискванията за качество.

Ръководството изисква всички служители на фирмата да влагат максимални усилия, старание и отговорност при изпълнение на възложените им задачи с цел осигуряване на все по-високо качество, за да удовлетвори изискванията на своите клиенти и техните очаквания. Ръководството и служителите се стремят да откриват непрекъснато възможности за подобряването на процесите в компанията.