Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

От 3000 до 10000 ЛЕВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО за микро и малки предприятия – за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за развитие на селските райони).

1. Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:
– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;

– регистрирани преди 01.01.2019 г.* и осъществявали стопанска дейност (датата е все още в процес на обсъждане);

– регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и

– извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

2. Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:
– минимална стойност: 3 000 лева
– максимална стойност: 10 000 лева
Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).

3. Процент на безвъзмездната помощ: 100% (от кандидатите не се изисква съфинансиране)

4. Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца

5. Изисквания към кандидатите:
– Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;
– Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

6. Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:
– за суровини, материали и консумативи;
– за външни услуги (вкл. режийни разходи – ток, вода и т.н.);
– за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

7. Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

8. Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата (очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване на 11 май 2020 година)

10. Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

За безплатни консултации и необходими документи за кандидатстване:
телефон: (088) 690 11 12
e-mail: d.delchev@bfgroup.eu