Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТА НА COVID-19“

През месец ОКТОМВРИ 2020 година предстои да се отвори СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТА НА COVID-19

1. Размер на безвъзмездната помощ:

■ Минимален размер:

3 000 лева

■ Максимален размер:

15 000 лева за микропредприятия,

30 000 лева за малки предприятия,

75 000 лева за средни предприятия

 

2. Интензитет на безвъзмездната помощ:

100% (от фирмите не се изисква съфинансиране)

 

3. Общ размер на осигурената безвъзмездна помощ:

78 млн. лева

 

4. Допустими кандидати:

■ съществуващи микро, малки или средни предприятия (юридически лица или еднолични търговци), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

■ имат минимум една приключена финансова година (2019 година) и са извършвали стопанска дейност през нея

 

5. Допустими разходи:

Разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19, в това число разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:

■ Осигуряване на колективни средства за защита;

■ Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, включително поставяне на автоматични диспенсери;

■ Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

– Осигуряване на физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;

– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безопасно преминаване между отделните помещения;

– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на въздуха;

– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез хардуер/софтуер за отдалечен достъп, включително софтур за отчитане на дистанционна работа

 

6. Класиране:

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

 

7. Разработване на проектите:

Екипът ни ще започне подготовка на документите на фирмите от 23 септември, ПО РЕДА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР с кандидатите.

 

За консултации и необходими документи за кандидатстване:

телефон: (088) 690 11 12

e-mail: d.delchev@bfgroup.eu