Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

През месец ОКТОМВРИ 2020 година предстои да се отвори СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

 

1. Размер на безвъзмездната помощ:

■ Минимален размер:

Няма

■ Максимален размер:

50 000 лева

 

2. Интензитет на безвъзмездната помощ:

100% (от фирмите не се изисква съфинансиране)

 

3. Общ размер на осигурената безвъзмездна помощ:

78 млн. лева

 

4. Допустими кандидати:

■ съществуващи малки предприятия (юридически лица или еднолични търговци), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

■ имат минимум две приключени финансови години (2018 и 2019) и са извършвали стопанска дейност през тях

■ са реализирали оборот за 2019 година равен на или надвишаващ 500 000 лева

■ са реализирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци от февруари до септември 2020 година, спрямо оборота за същия месец от 2019 година

 

5. Допустими разходи:

Текущи оперативни разходи, в това число:

■ Суровини, материали и консумативи;

■ Външни услуги, включително режийни разходи;

■ Персонал, включително разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя

 

6. Класиране:

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

 

7. Разработване на проектите:

Екипът ни ще започне подготовка на документите на фирмите от 23 септември, ПО РЕДА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР с кандидатите.

 

За консултации и необходими документи за кандидатстване:

телефон: (088) 690 11 12

e-mail: d.delchev@bfgroup.eu