Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Лицензирана преводаческа агенция, която притежава Удостоверение № 16 ПР-306 от Министерство на външните работи на Република България за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език.

■ Агенцията работи с квалифицирани заклети преводачи, одобрени от Консулски отдел към Министерство на външните работи.

■ Агенцията има внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съгласно ЕN ISO 9001 / БДС ЕN ISO 9001.

■ Агенцията има внедрена и поддържана Система за управление качеството на преводаческите услуги, съгласно изискванията на EN ISO 17100 / БДС EN ISO 17100.

ДЕЙНОСТИ:
■ Писмени преводи на всички видове лични и фирмени документи и специализирани текстове в редица области;
■ Устен консекутивен превод при нотариус, бизнес преговори, семинари и обучения, официални и неофициални срещи;
■ Заверяване на документи във всички министерства и инстанции;
■ Легализация на документи от и за България и чужбина в Консулски отдел на Министерство на външните работи;
■ Заверяване в чуждестранни посолства и представителства;
■ Проверка, корекция и заверяване на преводи, извършени от фирми и физически лица.
■ Набор на текст, текстообработка, бизнес кореспонденция, сканиране, конвертиране в различни формати, копиране;
■ Консултиране на чуждестранни граждани и фирми, които имат интерес от инвестиции, дейност или обучение в България, учредяване на фирми и други.

ОБЛАСТИ: проектна документация, финанси и счетоводство, право, икономика, строителство, енергетика, транспорт, машиностроене, селско стопанство, одит и сертифициране, банково дело, образование, туризъм, екология, медицина и др.

ЦЕНИ: според езика, вида на текста, бързината, разумни и конкурентни; отстъпки за редовни клиенти.

ПРИОРИТЕТИ: бързина, вярност на превода и съответствие на терминологията, стилно оформяне, конфиденциалност.

 

ЗА КОНТАКТИ:

Централен офис:
град Кърджали, ул. „Републиканска“ 47, Бизнес инкубатор (до книжарница „Спектър“)
телефон: (0361) 64 401
факс: (0361) 64 402
мобилни телефони: (0887) 92 11 12, (0888) 92 11 12
електронна поща: translations@bfgroup.eu

 

ОФИЦИАЛEН ПРЕВОД

Ние придаваме вярно и точно съдържанието на оригиналния текст в официален превод, който се поставя на фирмена бланка на нашата агенция, оторизирана от Министерство на външните работи, след което се полагат печат и подпис на заклетия преводач, удостоверяващ извършения превод.

При представяне на документа пред официални власти в съответната страна (Регистри, Нотариуси, Съдилища, Академични институти и др.), оригиналът, както и неговият превод, могат да бъдат снабдени с необходимите нотариални заверки, апостил и заверка на подписа на оторизирания преводач в Консулски отдел на МВнР.

Нашите служители ще Ви окажат пълно съдействие с компетентни съвети и услуги, свързани с придаването на юридическа сила на документи от и за чужбина.

 

КОНСЕКУТИВEН ПРЕВОД
(превод с изчакване на говорещия)

Ние Ви предлагаме официални (заклети) преводачи за явяване пред нотариус, съдебни процеси или други официални цели, за които се изисква специално удостоверяване, което да гарантира, че двете страни разбират смисъла на разговора. Нашите заклети преводачи декларират в писмен вид и се подписват за верността на извършените от тях преводи.

Ние можем да Ви осигурим преводачи при преговори, работни срещи, обучения, семинари и официални визити.

 

СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД
(едновременно с говорещия)

Симултанният превод е превод в реално време, който се извършва в кабина от наш екип от двама преводачи, които се редуват поради сложния характер на превода.

Този превод се използва при конгреси, семинари, медийни изяви и други официални събития, на които езиците са повече от два и участниците трябва да чуят посланието на говорещия на собствения си език.

 

ПРИДРУЖАВАНЕ

Ние можем да Ви осигурим наши преводачи от и на всички езици при Ваши пътувания, визити, командировки и събрания във всяка точка на България и света.

Нашите преводачи ще бъдат Вашите очи и уста, като ще Ви помагат при опознаване на обстановката и ще Ви асистират при осъществяване на целта на Вашето пътуване или мероприятие.

 

ПРЕВОД И АДАПТИРАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ

Нашите преводачи извършват софтуерна или уеб локализация, която включва не само превод, но и адаптиране на даден софтуерен продукт или уебсайт за определен регион или език, чрез добавяне в превода на специфични за страната и/или региона елементи.

За да можем да направим ефективна софтуерна локализация, ние вземаме предвид езиковите различия по отношение на произношение, правопис и граматични модели. Нашите лингвисти и преводачи внимателно проверяват съдържанието, съответствието на превода и езиковия стил, като успоредно с това проверяват и за липсващо съдържание, граматически и пунктуационни грешки.

Крайният резултат от извършваната локализация е чуждоезикова версия на софтуерен продукт или уебсайт, който да изглежда и да се използва така, сякаш е бил проектиран специално за страната на потребителя.

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЧУЖБИНА

Агенцията извършва услугата легализация на български документи за чужбина в съответните ведомства и институции на Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Българска народна банка и други официални институции на територията на Република България.

Легализацията на официални документи, издадени от български учреждения и ведомства се извършва, чрез поставяне върху оригиналния документ на специално удостоверение „Апостил” (Аpostille) и когато се изисква – заверка на подписа на заклетия преводач от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи. Заверката с „Апостил”, гарантира валидността и признаването на съответния официален документи в чужбина. Повече подробности, относно заверката Апостил, може да получите на https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА

Извършва се чрез заверка на подписа на заклетия преводач от Дирекция „Консулски отношения“ към Министерство на външните работи.

За да бъдат легализирани Вашите документи, трябва да притежават необходимите печати, заверки и формат. За целта, преди да пристъпите към каквото и да е действие по тяхното издаване и заверяване, Ви препоръчваме да се консултирате с нас.

 

УСЛУГИ ЗА УЧЕНИЦИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ

Преводи и легализация на документи за обучение в чуждестранни учебни заведения, по програми за международна академична мобилност и сътрудничество. В това число дипломи и сертификати, академични справки, CV, препоръки, мотивационни писма, учебни планове;

Приравняване на дипломи за завършени в чужбина клас, етап от образование, специалност или квалификация;

Модулни езикови курсове по английски, немски, испански, италиански, френски и руски, по програми съгласно Общата европейска езикова рамка;

Подготвителни курсове за сертификатни изпити по английски, немски, испански, италиански, френски и руски.

 

УСЛУГИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И НАУЧНИ РАБОТНИЦИ

Превод и легализация на документи за  за участие по програми за международна академична мобилност, сътрудничество и други. В това число дипломи и сертификати, атестации, проектна документация, CV, препоръки, мотивационни писма, кореспонденция с университети и институти;

Приравняване на дипломи за завършена специалност или квалификация;

Симултанен и консекутивен превод при участие в конференции, конгреси и семинари;

Модулни езикови курсове по английски, немски, испански, италиански, френски и руски, по програми съгласно Общата европейска езикова рамка;

 

УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА

Ако целите на Вашата компания включват реализиране на проекти или дейности, свързани с мултинационална среда, но Ви липсват експерти за преводи на презентации, конференции, семинари, работни срещи или документи, то ние ще Ви съдействаме за това.
– Професионални преводи на фирмени документи и кореспонденция от и на всякакви езици
– Стилистична и терминологична редакция
– Стилистична корекция /препрочитане/
– Културна адаптация
– Легализация на документи
– Консекутивен превод при преговори и работни срещи
– Симултанен превод при официални събития
– Шушотаж при официални събития
– Придружаване на изложения и панаири
– Придружаване на чуждестранни гости

 

НАБИРАМЕ ПРЕВОДАЧИ ОТ И НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ

„Българска финансова група“ ООД (лицензирана от Министерство на външните работи преводаческа агенция) набира преводачи от/на всички езици, които да бъдат вписани като заклети преводачи в Консулски отдел на МВнР.

Изисквания на МВнР за доказване степента на владеене на съответния език – с една от изброените възможности:

1. Заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50.

2. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование със същия успех.

3. Заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4.50.

(Дипломите от чужди университети и училища се разглеждат само след легализация от МОН)

4. Заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50.

5. Международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:

– Английски език – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.

– Френски език – DАLF /последно ниво/, издаден от френските културни институти в чужбина.

– Испански език– DELE SUPERIOR.

– Немски език – ZMP, издаден от Гьоте Институт.

– За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на съответния език по общо европейската езикова рамка, отговарящ на ниво C2.

За въпроси и контакти: 0886901112 и office@bfgroup.eu

Форма за онлайн заявка